Images-loading
Konkoor.Com - جزوه دانشگاهی - مجموعه مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت

دانلود PDF

Images

جزوه دانشگاهی - مجموعه مدیریت - آمار و کاربرد آن در مدیریت

سال : 1395 / قیمت : 70,000 ريال

جزوه دانشگاهی آمار و کاربرد آن در مدیریت، شامل 140 صفحه از سری جزوات مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد